Catàleg de formació eduativa

Situacions d'aprenentatge al batxillerat

 • El nou currículum
 • Procés de programació
 • Com plantejar cada apartat de la situació d'aprenentatge
 • Un cas pràctic

  Durada: de 5 a 10 hores

Programació i avaluació per competències a l'FP

 • Titulacions LOE
 • Programació general
 • Programació de mòduls professionals
 • Programació d’unitats formatives
 • Metodologies actives d’aprenentatge

Durada: de 20 a 30 hores

Programar El nou mòdul de síntesi/projecte

 • Treball d’equip docent
 • Metodologies
 • Model de programa
 • Avaluar

Durada: 20 o 30 hores

Programar semipresencialitat

 • Tipus de competències
 • Importància de l’equip docent
 • Programar activitats no presencials
 • Metodologies actives d’aprenentatge
 • Avaluació

Durada: 10 hores

Creació d’activitats transversals

 • Equip docent
 • Planificar activitats transversals
 • Organització

Durada: 8 hores (4 no presencials, i 4 presencials)

Dirigit a equips docents sencers per incorporar RA’s del MP d’EIE a les activitats de la resta de MP

Taller per a alumnat: 7 consells per emprendre

 • Ubicar el negoci al mercat
 • Diferenciar-se de la competència
 • Identificar ninxo de mercat
 • Prototipar
 • Definir idea de negoci (Business model canvas)
 • Validar les idees
 • Posar nom al negoci

Durada: 5 hores

Taller per a alumnat: Prototipatge

 • Raó de ser del prototip
 • Tipus de prototip
 • Activitat pràctica

Durada: 4 hores (4 no presencials, i 4 presencials)

Presentació de propostes comercialitzables

 • Comunicació oral
 • Tipus de presentacions orals
 • Consells per millorar l’exposició
 • Activitats pràctiques.

Durada: 8 hores

En finalitzar l’activitat cada participant rebrà una avaluació acompanyada de la gravació de les seves exposicions orals

Taller: Presentació de propostes comercialitzables

 • Comunicació oral
 • Tipus i característiques de presentacions orals
 • Activitats pràctiques.

Durada: 4 hores

Projectes d’innovació com a eina formativa

 • Projectes d’innovació
 • Com treballar-los a l’aula
 • Gestió de projectes innovadors
 • Avantatges
 • Superar obstacles
 • Recompenses

Durada: a triar entre 15 i 20 hores.

Organització de centres per impulsar metodologies
actives d’aprenentatge

 • Gestió del professorat
 • Gestió d’espais
 • Horaris
 • Propietat intel·lectual i industrial

Durada: 15 hores

Dirigit a equips directius

Motivació de l’alumnat

 • Introducció
 • Aspectes clau en l’alumnat
 • Aspectes clau en el professorat
 • Moments per motivar l’alumnat
 • Llistat de motius
 • Encaix a la programació
 • Estratègies conjuntes

Durada: 10 hores

Equips docents

 • De grup de docents a equip docent
 • Estratègia pel cicle formatiu
 • Programació del cicle formatiu
 • Disseny d’activitats
 • Com dinamitzar les sessions
 • D’abocador de continguts a entrenador de competències
 • Avaluació permanent i contínua

Durada: a triar entre 60 i 100 hores

Condició: En aquest curs es treballa amb un equip docent durant tot un any, compaginant sessions d’equip docent i sessions amb un/a professor/a, tant a l’aula, com per dissenyar i preparar activitats

Concursos de reptes

 • Bases del concurs
 • Anàlisi dels actors del territori
 • Formació del professorat: Tècniques de resolució del repte
 • Definició del/s repte/s amb els actors del territori
 • Dinamització de la jornada. Inclou la formació de l’alumnat durant la jornada
 • Avaluació

Durada: En funció de cada concurs